บุคลากร/เจ้าหน้าที่

น.ส.ศรีจันทร์ เพียรภาค
ครู คศ.3

นางพรเพ็ญ กรงแก้ว
ครู คศ.2

นางศิรินภา ดีบุก
ครู คศ.1

นางจารุวรรณ บุญมีมีไชย
ครู คศ.1

นางล้อมศกุนต์ เอี่ยมทองกุล
ครู คศ.1

น.ส.นวรัตน์ พันเกื้อ
ครู คศ.1

นายสมศักดิ์ ดำพัลวัน
ครู คศ.1

นายนำโชค หงษ์อนันต์
ครู คศ.1

น.ส.จินตนา อาญา
ครูผู้ช่วย

นายวิสิทธิ์ บุญเกื้อ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทยา ยุติมิตร
ครูผู้ช่วย

น.ส.ฟารีดา หมั่นสนิท
ครูผู้ช่วย

น.ส.วราภรณ์ ภู่ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสุมิตรา มาโนชน์
ครูผู้ช่วย