บุคลากร/เจ้าหน้าที่

นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
ครู คศ.3

นางศิรินภา ดีบุก
ครู คศ.2

นายวิสิทธิ์ บุญเกื้อ
ครู คศ.1

นางพรเพ็ญ กรงแก้ว
ครู คศ.2

นายนำโชค หงษ์อนันต์
ครู คศ.1

น.ส.จินตนา อาญา
ครู คศ.1

นางสาวนันทยา ยุติมิตร
ครู คศ.1

น.ส.ฟารีดา หมั่นสนิท
ครู คศ.1

น.ส.วราภรณ์ ภู่ทอง
ครู คศ.1

นางสุมิตรา มาโนชน์
ครู คศ.1

นางสาวรักษ์กลม ศุภศรี
ครูผู้ช่วย

นายริดวาน สะอิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูหนูขาว
ครูผู้ช่วย