บุคลากร/เจ้าหน้าที่

นางสาวชนาธินาถ โพธิศรี
ครู คศ.3

นางศิรินภา ดีบุก
ครู คศ.2

นายวิสิทธิ์ บุญเกื้อ
ครู คศ.1

นางพรเพ็ญ กรงแก้ว
ครู คศ.2

นายนำโชค หงษ์อนันต์
ครู คศ.1

น.ส.จินตนา อาญา
ครู คศ.1

นางสาวนันทยา ยุติมิตร
ครู คศ.1

นางสุมิตรา มาโนชน์
ครู คศ.1

นางสาวรักษ์กลม ศุภศรี
ครูผู้ช่วย

นายริดวาน สะอิ
ครู คศ.1

นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูหนูขาว
ครู คศ.1