ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านป่าคลอก
ข้อมูลทั่วไป
        ชื่อโรงเรียน บ้านป่าคลอก  ที่ตั้ง เลขที่  136  หมู่ที่ 2  ตำบล ป่าคลอก  อำเภอ ถลาง  จังหวัด ภูเก็ตสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  โทร./โทรสาร 076-609206
e-mail : banpaklokschool@gmail.com   เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  29  ไร่  เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ 2 ต.ป่าคลอก
        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
        โรงเรียนนี้เดิมตั้งอยู่ ณ วัดป่าคลอก เปิดสอนเมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2454  โดยท่านพระครูสมณกิจ  (ปอด  ไตรรัตน์)  เจ้าคณะอำเภอถลาง อาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่สอน มีครู 1 คน คือสามเณรหีด  พาณิช   นักเรียน  34  คน
        พ.ศ. 2482 วัดป่าคลอกเปลี่ยนชื่อเป็น  “วัดโสภณวนาราม” โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น           “โรงเรียนวัดโสภณวนาราม” ครูใหญ่ชื่อ นายเฉ่งจ้อง  ก้านกนก
        พ.ศ. 2499 ราชการได้รับที่ดิน 24 ไร่ (ที่ดินปัจจุบัน) และงบประมาณช่วยการประถมศึกษา 50,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ช 3 ห้องเรียน เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านป่าคลอก”
        พ.ศ. 2501 ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน โดยนายอำเภอถลาง (นายสวัสดิ์  สงเคราะห์) ครูใหญ่ชื่อ นายเต้า  นฤนาท มีนักเรียน 101 คน เปิดสอนตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.4  นายเต้า  นฤนาท       ปลดเกษียณ ราชการแต่งตั้ง นายประวิทย์  ปิยะสมบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ มาเป็นครูใหญ่แทน
        พ.ศ. 2504 ราชการอนุมัติเงินงบประมาณ 40,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ มี 3 ห้องเรียน
        พ.ศ. 2505 ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
        พ.ศ. 2507 ได้งบประมาณ 50,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน   ราคา 30,000 บาท และสร้างโรงฝึกงานแบบ 313 โดยโรงเรียนการช่างภูเก็ต
        พ.ศ. 2508 ได้งบประมาณจำนวน 15,000 บาท สร้างบ้านพักครู 1 หลัง
        พ.ศ. 2509 โอนเงินโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่    1  ตุลาคม               ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟ คือมอบอุปกรณ์การสอนหัตถศึกษาชาย - หญิงพร้อมทั้งได้ทุนอบรมครู จนสิ้นปีการศึกษา 2513
        พ.ศ. 2510 ได้งบประมาณ 60,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก พิเศษ จำนวน 1 หลัง
        1  ตุลาคม สร้างเสาธง 1 เสา สร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่งเงิน 1,500 บาท จากเงินบำรุงท้องที่ 1,200 บาท  นายกุศล  ติรนนท์ ให้ไม้แสม
        พ.ศ. 2511 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้รถปรับและขยายสนามโรงเรียน ครู
        พ.ศ. 2515 ได้รับเงินงบประมาณ 320,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียน อนามัยจังหวัดภูเก็ต สร้างถังซีเมนต์รับน้ำฝน จำนวน 6 ที่ ราคา 7,500  บาท
        พ.ศ. 2515 ราชการย้าย นายประวิทย์ ปิยะสมบูรณ์  ไปโรงเรียนบ้านบางโรง และย้าย                 นายประยูร  สนิทเปรม ครูใหญ่โรงเรียนบ้านอ่าวปอ มาแทน     เดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสร้างบ้านพักครูให้ 1 หลัง
        พ.ศ.2517 สร้างซุ้มประตูและรั้วโรงเรียน ได้รับงบประมาณ 32,000 บาท สร้างบ้านพักครู    1 หลัง จัดการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ได้เงิน 8,220 บาท เพื่อปรับปรุงห้องสมุด อุปกรณ์พลศึกษา ขยายพื้นที่ของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้รถปรับขยายที่ดินป่าว่างเปล่าของโรงเรียน 5 ไร่เศษ โรงเรียนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,293 บาท ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู   1 หลัง และส้วม 1 หลัง 3  ที่นั่ง
        พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู
        พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง มีนักเรียน 239 คน ครู 23 คน ภารโรง 2 คน อาคารเรียน 5 หลัง บ้านพักครู 6 หลัง
        พ.ศ. 2519 นายบุญเสริม มณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ มารักษาราชการแทนครูใหญ่  
นายประยูร  สนิทเปรม ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรตำบลป่าคลอกที่โรงเรียนนี้
        พ.ศ. 2520 อนามัยจังหวัดให้งบสร้างประปาโรงเรียน ศูนย์พัฒนาชุมชน ตำบลป่าคลอกให้ท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้งสร้างเรือนเพาะชำตามโครงการ ของป่าไม้อำเภอ นายบุญเสริม มณีรัตน์ไปช่วยราชการโรงเรียนบ้านลิพอน นายบุญเอิบ ตันสกุล มารักษาราชการแทนครูใหญ่
        พ.ศ. 2521 ได้งบสร้างบ้านพักครู 2 หลัง ราคา 80,700 บาท และส้วม 1 หลัง 5 ที่นั่งแบบ 401 ราคา 22,500 บาท ราชการแต่งตั้งนายสนธยา บุญยะวัตรเป็นครูใหญ่แต่ให้นายบุญเอิบ ตันสกุล รักษาการแทนครูใหญ่
        23  ตุลาคม   2523  รัฐบาลได้โอนโรงเรียนนี้  จากเดิมสังกัดหมวดการศึกษาอำเภอถลาง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทยตามลำดับ           ไปสังกัดกลุ่มโรงเรียนศรีสุนทร  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถลาง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
        พ.ศ.  2524  ราชการส่งนายประยูร  ปานดำ จากโรงเรียนบ้านบางเทา มาเป็นครูใหญ่
        พ.ศ. 2525 ราชการส่งนายประหยัด  แสงรุ้ง จากโรงเรียนสิทธิสุนทรบำรุงมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        พ.ศ. 2526 ราชการได้ส่งนายสนั่น  ท่อทิพย์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพารา มาเป็นอาจารย์ใหญ่
        พ.ศ. 2529 ราชการได้ส่งนายวิจิตร  ไกรเลิศ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพารามาเป็นอาจารย์ใหญ่   นายสนั่น  ท่อทิพย์ ไปเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพารา
        พ.ศ. 2530 สปจ.ภูเก็ต ให้งบประมาณ 83,000 บาท ซ่อมอาคารเรียน แบบ 024 จำนวน 1 หลัง
        พ.ศ. 2532 สปจ.ภูเก็ต ให้งบประมาณ 108,036 บาท ซ่อมอาคารเรียน 024 โรงเรียนสร้างอาคาร  โรงอาหารกลางวัน 1 หลัง ราคา 14,000 บาท
        พ.ศ. 2533 สร้างป้ายชื่อโรงเรียนก่ออิฐถือปูน สิงหาคม นายวิจิตร  ไกรเลิศ เสียชีวิต ราชการให้  นายประสิทธิ์  ชโลธร รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 16 พฤศจิกายนราชการให้ นายพัฒน์  จันทร์แก้ว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านอ่าวปอ มาเป็นอาจารย์ใหญ่
        พ.ศ. 2534 ประมงจังหวัดภูเก็ต ขุดบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ ขนาด 2 ไร่ งบประมาณ 200,000บาท  โดยคณะกรรมการศิษย์เก่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายสมทบ 30,000 บาท
    31  ตุลาคม  พ.ศ. 2537  นายพัฒน์  จันทร์แก้ว อาจารย์ใหญ่ได้ลาออกจากราชการ  นายประสิทธิ์  ชโลธร  รักษาราชการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
    23  มกราคม  2538  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต ย้ายนายโรจนะ  ผดุงชม    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดมงคลวรารามดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
        10  กุมภาพันธ์ สร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน(สี่เหลี่ยม)4 ที่ งบประมาณกรมโยธาธิการ 120,000 บาท
        12 เมษายน  สร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน (ถังกลม) 4 ถัง งบจาก สปช.  70,000 บาท
        12 กุมภาพันธ์  2539 สร้างประปาชนบท 1 ที่ (บ่อน้ำบาดาล) งบของ ร.พ.ช.ภูเก็ต   150,000   บาท
        23 กันยายน  ได้งบจาก สปช. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาเป็นเงิน 60,900 บาท
        มีนาคม 2540 ได้งบประมาณจาก สปช. ซ่อมแซมอาคาร ป.1 ก 2 ห้องเรียนราคา   87,750 บาท      และประชาชนสมทบแรงงานและบริจาคเงิน 65,000 บาท
    13   มีนาคม  ได้งบจาก สปช.ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และห้องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน            84,909 บาท
         5  กรกฎาคมได้งบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (งบ ส.ส. ภูเก็ต) สร้างอาคารพลศึกษา 1 หลัง ราคา     288,000  บาท
    สิงหาคม ได้งบจาก สปจ.ภูเก็ต สร้างวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาราคา 273,288 บาท ห้องวิทยาศาสตร์ ราคา 162,200 บาท ห้องคอมพิวเตอร์ ราคา 365,347 บาท
        1 สิงหาคม  2541ได้งบจากสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต สร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน 10 ที่เป็นเงิน 10,720 บาท
    25  มิถุนายน  2542  สปจ.ภูเก็ต ให้งบซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 024 ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน   128,762 บาท  1  กันยายน  นายโรจนะ  ผดุงชม  อาจารย์ใหญ่ลาออกจากราชการ   นายสมนึก  ลีลากิจกำธร   รักษาราชการแทน
    30   ธันวาคม  2542  สปจ.ภูเก็ต  ย้ายนายธงชัย  กุลานุรักษ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน                       บ้านบางโรง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
    ปีงบประมาณ  2543  ได้รับจัดสรรลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม จากกรมพลศึกษา ราคา  100,000 บาท
        ปีงบประมาณ  2544  ได้รับจัดสรรงบจาก สปจ.ภูเก็ต ให้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ราคา  29,000 บาท และได้รับจัดสรรงบสร้างถนนลาดยาง ยาว 258 เมตร พร้อมคูระบายน้ำ คสล. 2 ข้าง จาก อบจ.ภูเก็ต ราคา 1,119,800 บาท ได้รับแรงงาน น้ำมันเชื้อเพลิงและเครื่องจักรกลจากบริษัทนพวงศ์ ปรับพื้นที่สนามฟุตบอล 2 ไร่ ปรับพื้นที่การเกษตร 3 ไร่ ลานจอดรถ และสร้างถนนดินพร้อมคลองระบายน้ำทางเข้าบ้านพักครู 150 เมตร รวมเงินประมาณ 20,000 บาท
        ปีงบประมาณ  2545  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต สร้างหอประปา  คสล.และระบบประปา ราคา 450,000  บาท และได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  2  เครื่อง  จากกองทุนทำสวนตำบลป่าคลอก จำนวน 25,000 บาท
        ปีงบประมาณ  2546  ได้รับงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต จำนวน 100,000 บาท  เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ได้รับงบประมาณจาก อบต.ป่าคลอก จำนวน 49,000 บาท   เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์   จำนวน  2  เครื่อง
    กรกฎาคม  2546  รัฐบาลได้เปลี่ยนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  เดิมโรงเรียนนี้สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอถลาง  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ  เปลี่ยนเป็นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ
        ปีงบประมาณ  2547  ได้รับงบประมาณจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อปรับปรุงห้องสมุด จำนวน 191,270 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  004  จำนวน  80,000  บาท ขุดบ่อน้ำและจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 90,000  บาท สร้างส้วม  1 หลัง จำนวน 150,000  บาท  และวัสดุครุภัณฑ์ห้องคอมพิวเตอร์ คือ คอมพิวเตอร์  10  ชุด ,  เครื่องพริ้นเตอร์  1  เครื่อง , กล้องดิจิตอล  1  เครื่อง  สแกนเนอร์  1  เครื่อง จำนวนเงินประมาณ  300,000  บาท  และได้รับงบประมาณจากประมงจังหวัดภูเก็ต ให้จัดซื้อวัสดุ จ้างสิ่งก่อสร้าง (กระชังเลี้ยงปลา)และค่าดำเนินการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนจัดการเรียนการสอนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมเงิน  110,000 บาท
        การประเมินภายนอกจาก หจก. พีเค การประเมินเมื่อ  5-7  มกราคม  2547  ปรากฎว่าคุณภาพนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประเมิน จำนวน 7 มาตรฐาน ได้ระดับพอใช้  2  มาตรฐาน  ได้ระดับดี  5  มาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา ประเมิน จำนวน  7  มาตรฐาน  ได้ระดับพอใช้  2  มาตรฐาน  ระดับดี  5    มาตรฐาน คุณภาพครู  ประเมิน  2  มาตรฐานได้ระดับดี  2  มาตรฐาน การบริหารจัดการประเมิน  5  มาตรฐานได้ระดับ  พอใช้  1  มาตรฐาน ระดับดี  4  มาตรฐาน  
        โรงเรียนส่งผลงานของปีการศึกษา  2543-2545 เพื่อขอปรับปรุงตำแหน่งโรงเรียนให้สูงขึ้น คณะกรรมการประเมินโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพมาประเมิน ผลปรากฎว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อนุมัติเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ 7  เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8  เมื่อวันที่  22  เมษายน  2547  โดยแต่งตั้ง นายธงชัย  กุลานุรักษ์  ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
        ปีงบประมาณ  2548  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก อบต.ป่าคลอก  ให้จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนเครื่องโปรเจคเตอร์  พร้อมจอภาพและคอมพิวเตอร์ 1 ชุด วิทยุ เทป ซีดี 8 เครื่องและโต๊ะอาหาร   40 ตัว จำนวน  226,000  บาท
    ปีงบประมาณ    2549    ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกาชาดจังหวัดภูเก็ต   จำนวน  580,000   บาท  เพื่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน  คสล.  และปรับปรุงสระน้ำเพื่อการเกษตร    ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ให้เป็นโรงเรียนศูนย์ต้นแบบจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ประจำอำเภอถลาง  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด  500,000  บาท  เพื่อจัดซื้อวัสดุ  สื่อการเรียนการสอนและจัดบรรยากาศห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
    30 – 31  พฤษภาคม  และ  1  มิถุนายน  2550    การประเมินภายนอกจาก หจก. พีเค การประเมินเมื่อ  5-7  มกราคม  2547  ปรากฎว่าคุณภาพนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประเมิน จำนวน 7 มาตรฐาน ได้ระดับพอใช้  2  มาตรฐาน  ได้ระดับดี  5  มาตรฐาน  ระดับประถมศึกษา ประเมิน จำนวน  7  มาตรฐาน  ได้ระดับพอใช้  2  มาตรฐาน  ระดับดี  5    มาตรฐาน คุณภาพครู  ประเมิน  2  มาตรฐานได้ระดับดี  2  มาตรฐาน การบริหารจัดการประเมิน  5  มาตรฐานได้ระดับ  พอใช้  1  มาตรฐาน ระดับดี  4  มาตรฐาน  
    1  ตุลาคม  2550  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ได้ย้าย  นายธงชัย  กุลานุรักษ์   
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพารา   และย้าย นายฐิติกร  กลับเฒ่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉัตรไชย  มาดำรงตำแหน่งแทน
    21  กันยายน  2552  สโมสรโรตารีจังซีลอน  ได้มอบโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  ในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  เป็นจำนวน  7  ชุด
        30  กันยายน  2552  นายฐิติกร  กลับเฒ่า  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก  เกษียณอายุราชการ  ได้ให้   นายสมนึก  ลีลากิจกำธร   รักษาราชการแทน
    12  มกราคม  2553    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตได้ย้าย  นายสุธี     คำโปร่ง  จากโรงเรียนเกาะนาคา     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก
        ปีงบประมาณ  2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน 004 จำนวนเงิน 915,377  บาท
    ปีงบประมาณ  2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง จำนวนเงิน 100,000  บาท
    9  ธันวาคม  2553    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตได้ย้าย  นางนงนภัส  พิกุลผล  จากโรงเรียนเกาะนาคา     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก
        ปีงบประมาณ  2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา  จำนวนเงิน 518,106  บาท
        ปีงบประมาณ  2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด               3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  จำนวนเงิน   1,900,000  บาท
        ปีงบประมาณ  2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม 401/22 โดยวิธีตกลงราคา  จำนวนเงิน   99,963  บาท
        ปีงบประมาณ  2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์              แบบ สามัญ/๓๓๖  จำนวนเงิน  400,000 บาท
        ปีงบประมาณ  2557  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.104/26 ขนาด               3 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง)  จำนวนเงิน   1,900,000  บาท
        ปีงบประมาณ  2557  ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป.1 ก ป.2 ก             จำนวนเงิน  458,300  บาท
        ปีงบประมาณ  2557  ได้รับจัดสรรงบประมาณเทพื้นใต้ถุนอาคารเรียนแบบ สปช.104/26 ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ 762.5 ตรม.  จำนวนเงิน  250,000  บาท
        ปีงบประมาณ  2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูและห้องสมุด  จำนวนเงิน  150,000 บาท
         ปีงบประมาณ  2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวนเงิน  200,000 บาท
         ปีงบประมาณ  2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวนเงิน  431,000  บาท
        30  กันยายน  2559  นางนงนภัส  พิกุลผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก เกษียณอายุราชการ และน.ส.ศรีจันทร์  เพียรภาค  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก
        22  ธันวาคม  2559  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้บรรจุและแต่งตั้ง                    นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก