พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ : 1. สร้างเด็กตงห่อ         
              2. เดินตามรอยพ่อ
              3. ฉลาดใช้เทคโนโลยี 
              4. ชุมชนมีส่วนร่วม
              5. ยึดหลักธรรมาภิบาล