สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเขาพระแทว
 ล้อมรอบด้วยชื่อโรงเรียนบ้านป่าคลอก