วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา : “คุณธรรมนำความรู้  อยู่อย่างพอเพียง”
วิสัยทัศน์ : “สร้างเด็กตงห่อ  เดินตามรอยพ่อ  ฉลาดใช้เทคโนโลยี
               ชุมชนมีส่วนร่วม  ยึดหลักธรรมาภิบาล”