ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษมวุฒิ แจ่มใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - ปัจจุบัน