ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการชี้แจงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก จัดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหาหลังการเปิดเรียน พร้อมทั้งกำกับ ติดตาม การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การเตรียมโครงการพัฒนาครูด้านนวัตกรรม (อบรมครูเรื่อง การสร้างเอกสารประกอบการสอน)  โครงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน  อาหารกลางวัน  รวมไปถึงชี้แจงคณะครูในเรื่องการไม่แสวงหาผลประโยชน์จากนักเรียน เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะครูรับทราบโดยพร้อมเพรียงและนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด.

โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 233 ครั้ง