ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการขยายผลสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินผู้เรียน RT NT และ O-NET
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบ้านป่าคลอกมีการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีนายริดวาน สะอิ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้รายงานการขยายผลสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินผู้เรียน RT NT และ O-NET ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาครูผู้สอนในด้านการวัดผลและประเมินผลชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืนให้กับครูทุกคนในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 43 ครั้ง