ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านป่าคลอกดำเนินการเยียวยา 2,000 บาท
วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายเกษมวุฒิ  แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งคณะครูทุกระดับชั้น ดำเนินการมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท/คน ในรูปแบบการจ่ายเป็นเงินสดให้กับผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนได้รับความช่วยเหลือจำนวนทั้งสิ้น ๒๖๑ คน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2564,11:31   อ่าน 138 ครั้ง