ภาพกิจกรรม
การจัดสอบPre O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖
วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ประธานคณะกรรมการอำนวยการและให้คำปรึกษาในการจัดสอบ Pre O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการสอบ Pre O-NET ซึ่งมีการสอบ ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อใช้ประเมินความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยการดำเนินการสอบครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้.

โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2563,14:53   อ่าน 490 ครั้ง