ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน เสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยทำกิจกรรมประจำฐานทั้งหมด ๕ ฐาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้.
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ คณะครูโรงเรียนบ้านป่าคลอกได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านป่าคลอก เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองทั้งทางด้านความมีระเบียบวินัย ความอดทน เสียสละ และความสามัคคีในหมู่คณะ โดยทำกิจกรรมประจำฐานทั้งหมด ๕ ฐาน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้.

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2562,13:56   อ่าน 279 ครั้ง