ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอก ให้การต้อนรับ Mr. Joseph Lim และคณะจาก Burmah Road Gospel Hall, Penang, Malaysia ในการเข้ามามอบหนังสือภาษาอังกฤษให้แก่โรงเรียนบ้านป่าคลอก พร้อมทั้งจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง พูด อ่านและเขียน เน้นประสบการณ์ตรงกับชาวต่างชาติ กล้าแสดงออก และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป.

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,14:43   อ่าน 1959 ครั้ง