ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนบ้านป่าคลอกปี๖๒
วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายเกษมวุฒิ แจ่มใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคลอกและคณะครูจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคในการใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข.

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2562,12:21   อ่าน 140 ครั้ง