ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านป่าคลอกดำเนินการสอบ LAS
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านป่าคลอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ดำเนินการทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจะนำผลการสอบไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพต่อไป.

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2562,15:29   อ่าน 130 ครั้ง