ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บทสรุปผู้บริหารโรงเรียนบ้านป่าคลอก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.31 MB 146452
แบบฟอร์มชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.82 KB 147297
แบบสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ (บันทึกการ Coaching) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.87 KB 146537
กลุ่มงานบริหารฝ่ายวิชาการ
1
กลุ่มงานบริหารฝ่ายทั่วไป
7
กลุ่มงานบริหารฝ่ายงบประมาณ
1
กลุ่มงานบริหารฝ่ายบุคคล
7